Mammograf poslouží zejména českolipským ženám

Verze pro tisk |

Vydáváme tiskovou zprávu, která je reakcí na komentáře některých zastupitelů během květnového zasedání představitelů města i dotaz v našich novinách (zde), zda vede radnice válku s nemocnicí. Ředitel nemocnice rovněž požádal o vystoupení na dnešní schůzi zastupitelů.

Informace a vysvětlení k žádosti nemocnice o příspěvek na nákup nového mammografu dnes podal zastupitelům Města Česká Lípa generální ředitel a předseda představenstva NsP Česká Lípa MUDr. Petr Chmátal, Ph. D.  Zodpověděl i dotazy sedmi zastupitelů.

V minulosti bývalo vždy dobrým zvykem, že Město Česká Lípa věnovalo nemocnici každoročně určitý finanční příspěvek na nákup zdravotnických technologií. To, že se takto od roku 2007 neděje, nelze považovat za chybu nemocnice. (Od 1. 1. 2007 do 23. 6. 2010 obdržela nemocnice od Města Česká Lípa částku 98 700,- Kč). Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s., proto nedávno, na základě předchozí domluvy se starostkou města, požádala o zvážení a projednání finančního daru pro nemocnici. Tato dotace by byla cíleně použita na nákup nového mammografického přístroje. (Nákupní cenu moderního mammografického přístroje předpokládáme mezi 6 až 8 mil. Kč a NsP Česká Lípa jej vybere ve veřejné soutěži).

Původní mammograf finské výroby dosluhuje. NsP si váží skutečnosti, že u jeho pořízení v roce 2000 stálo právě Město Česká Lípa (na mammograf dar 3 mil. Kč, celkem město v roce 2000 na zdravotnictví přispělo téměř šesti milióny korun!). Odborná lékařská společnost limitovala životnost nynějšího přístroje do roku 2011. Za léta používání na něm zdravotníci uskutečnili tisíce vyšetření.

Žádost nemocnice o dotaci byla na předchozím jednání zastupitelstva zařazena v bodě č. 24 Pro informaci. Jelikož vyvolala několik reakcí a následně zavádějících mediálních výstupů, upřesňujeme, že management NsP nemá na otázky změn v dozorčí radě žádný vliv. Vedení NsP, ale může zastupitele i veřejnost ujistit, že mammograf bude sloužit tisícům zdejších občanů.
Během výše uvedeného minulého jednání zastupitelstva hovořil na téma žádosti NsP také JUDr. Riedl. Jako zastupitel má plné právo se k žádosti nemocnice vyjádřit pozitivně či negativně. Pokud se vyjadřuje negativně a na podporu svých tvrzení užívá nepravdivých argumentů s cílem ovlivnit rozhodování městských zastupitelů, považuje to vedení NsP za alarmující. Podle vedení NsP by bylo korektní, kdyby před svojí řečí uvedl, že je v tomto ohledu ve střetu zájmů a má zájem na svém případu. Jako advokát totiž zastupuje bývalou místopředsedkyni představenstva nemocnice, na kterou NsP podala trestní oznámení pro trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku. Dále by vedení NsP očekávalo, že JUDr. Riedl rovněž uvede, že poškozenou osobou je v tomto ohledu nemocnice, která bude vymáhat vzniklou škodu po pravomocném skončení trestního řízení občanskoprávní cestou. Podstatou tohoto řízení bylo paradoxně právě protiprávní vyplácení odstupného, které nemělo žádnou oporu v platné kolektivní smlouvě ani v pracovních smlouvách osobám, kterým bylo vyplaceno.
K věci se mohla vyjádřit i paní starostka, která byla ve funkci členky dozorčí rady a tato dozorčí rada uložila představenstvu nemocnice v září 2008 požadovat náhradu škody a nebude-li tato ze strany bývalé místopředsedkyně představenstva uhrazena nařídila podat trestní oznámení ve věci.
Ve věci medializovaného odstupného vedení NsP jasně prohlašuje, že informace o dvanáctinásobku odstupného jsou zcela nepravdivé. Pokud bylo v minulosti odstupné vyplaceno, pak jen na základě právního nároku dle platné kolektivní smlouvy či  smlouvy o tzv. konkurenční doložce. V případě pracovníka, o kterém se veřejně zmiňoval JUDr. Riedl se jednalo o trojnásobek měsíční mzdy. 
    
Management nemocnice nemá žádný zájem a ani důvod vytvářet či podporovat situace, které navozují dojem „války“ či nespolupráce s českolipskou radnicí. Tým lidí, kteří tvoří vedení nemocnice si nezbytnost dobré, korektní a sebevědomé spolupráce uvědomuje. Za období od měsíce září 2009 se vedení podařilo vyvést nemocnici ze ztráty (za rok 2009 činila - 17 mil. Kč) a propadu hospodaření  a vytáhnout hospodaření nemocnice od počátku roku 2010  zpět do černých čísel. V NsP Česká Lípa panuje sociální smír. NsP začíná být úspěšná v čerpání peněz ze strukturálních fondů EU, provedla nejrozsáhlejší rekonstrukci multioborového JIP během provozu nemocnice a zásadním způsobem zprůhlednila proces nákupů všech služeb, léků a spotřebního zdravotnického materiálu. NsP, která je mj. zároveň  jedním z největších zaměstnavatelů v České Lípě, má skutečný zájem jednat a spolupracovat s městem jako rovnocenný partner.

Petr Pokorný
tiskový mluvčí
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Nahoru