Víceúčelová sportovní hala

Verze pro tisk |

Rada města Česká Lípa souhlasila s přidělením veřejné zakázky na stavební práce „Víceúčelová sportovní hala Česká Lípa“, zadávané v otevřeném podlimitním řízení, dodavateli VCES, a.s., Praha 9, IČ: 26746573. Celková cena činí 38.238.727,- Kč bez DPH, tj. 45.886.472,- Kč včetně DPH.

Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem v předloženém znění za podmínky schválení zařazení potřebných finančních prostředků do rozpočtu města Česká Lípa na rok 2010 a 2011.

Odbor rozvoje, majetku a investic připravil zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Víceúčelová sportovní hala Česká Lípa“. Zakázka byla zadána formou otevřeného podlimitního řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Oznámení o zakázce bylo zveřejněno v informačním systému veřejných zakázek dne 9. 3. 2010 pod č. 60042678. Ve lhůtě pro podání nabídek doručilo zadavateli nabídku 12 uchazečů.

Hodnotící komise vyhodnotila nabídky uchazečů dle jediného hodnotícího kritéria, kterým byla výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, a doporučila Radě města Česká Lípa přidělit zakázku uchazeči VCES, a.s., Praha 9, IČ: 26746573, který předložil nejnižší nabídkovou cenu.

Předmětem zakázky je vybudování nové víceúčelové sportovní haly v těsném sousedství stávající haly Lokomotiva ul. Hrnčířská. Součástí předmětu zakázky je napojení novostavby na inženýrské sítě, terénní a sadové úpravy nejbližšího okolí včetně vybudování zpevněných ploch a přístupových komunikací. V rámci plnění zakázky zhotovitel rovněž dodá a instaluje vnitřní vybavení sportovní haly.

Předpokládaný termín zahájení stavby je v červnu 2010. Termín dokončení je stanoven
dle harmonogramu prací vítězného uchazeče na srpen 2011.
 
ORMI předkládá v rámci rozpočtových změn na květnové jednání Zastupitelstva města
Česká Lípa ke schválení návrh na zařazení finančních prostředků na plnění veřejné zakázky z investičního fondu do rozpočtu ORMI na rok 2010. Zároveň je předkládán návrh na souhlas ZM se zařazením finančních prostředků na dokončení stavby v roce 2011 do rozpočtu ORMI na rok 2011.

Předpokládaná hodnota zakázky stanovená projektantem činí 63.700.000,- Kč bez DPH. Nabídková cena vítězného uchazeče stejně jako nabídkové ceny dalších uchazečů v pořadí jsou oproti předpokládané hodnotě výrazně nižší.

Kateřina Kotková
tisková mluvčí MěÚ

Nahoru