Pět otázek pro starostku České Lípy (srpen 2010)

Verze pro tisk |

V i-novinách jsou v rámci diskusí nastolována témata, u nichž není známé oficiální stanovisko města. Mezi občany pak často kolují různé drby a polopravdy. Co bude s Jeřábkovým náměstím? Bude Hana Moudrá znovu kandidovat? Bude moci v nové hale hrát reprezentace?

Kdyby se palčivost problémů dala měřit počtem čtenářů, kteří se zapojili na i-novinách do diskuse, pak je tím nejvíce horkým bramborem České Lípy stav Jeřábkova náměstí. Mně osobně se nelíbí ani stav náměstí sousedního - Škroupova. Můžete nám prozradit, v jakém stádiu jsou úvahy či projekty na změnu těchto míst?

Jeřábkovo náměstí - otázkou je, zda je myšleno samotné náměstí nebo i prostor, kde mělo stát nové divadlo. Původní myšlenka počítala s tím, že po dostavbě divadla dojde k zásadní proměně Jeřábkova náměstí v klidovou zónu odpovídající novému využití prostoru pro kulturní stánek. Do doby vyřešení využití původně zvažovaného místa pro stavbu nového divadla je však jakékoli zásadní přeřešení Jeřábkova náměstí samotného předčasné. S ohledem na to, že zastupitelé rozhodli o tom, že město bude revitalizovat divadlo stávající a nebude tedy realizovat stavbu v Tržní ulici, hledáme možnosti nového využití prostoru v souladu s požadavky památkové ochrany a v souladu s regulačním plánem města. Podstatné je, že prostor by měl být zastavěn klasickou uliční zástavbou, aby nedošlo k narušení původního urbanistického řešení historického centra města. Proto byla zpracována i studie nové zástavby se začleněním menšího kulturního zařízení města ve spojitosti s hotelovými či jinými podobnými službami turistického ruchu. Problémem zůstává zásadní požadavek památkářů na zachování podzemních prostor s historicky cennými klenbami v objektu č. p. 159 (rohový dům).

Zastupitelé uložili místostarostovi Stejskalovi hledat případné investory podobné stavby, ale jednání se zájemci zatím nebyla úspěšná právě kvůli velmi složitým podmínkám pro samotnou dostavbu vzniklé proluky a díky nezbytné ochraně stavebních prvků v podzemí jednoho z objektů. Českolipští zastupitelé se ale problémem budou zabývat na některém ze svých dalších jednání a v úvahu připadá i návrh na dočasnou úpravu prostoru do podoby klidové zóny s lavičkami a nízkou zelení. Dlouhodobě ale takové řešení nevyhovuje ani požadavkům památkové péče ani schválenému regulačnímu plánu městské památkové zóny.

Ještě pár faktů ke Škroupovu náměstí - v minulosti byly zpracovány celkem tři návrhy rekonstrukce tohoto náměstí a to s různými způsoby využití volného prostranství. V současné době je připravena projektová dokumentace pro územní řízení, která vyhověla požadavkům památkářů i požadavkům komise pro životní prostředí, která se řešením Škroupova náměstí rovněž zabývala. Tato varianta předpokládá, že náměstí se stane převážně klidovou zónou, stávající stromy, jejichž zdravotní stav je nepříliš dobrý, budou postupně nahrazeny novými zdravými vzrostlými stromy, které poskytnou dostatečně příjemné prostředí v centru města, a v centru náměstí budou v nové dlažbě vyznačeny obrysy půdorysu původního kostela. Záměr má však i druhou stránku a tou je otázka dopravy v klidu, tedy parkování. Nové řešení předpokládá využití pouze části náměstí přilehlé k ulici Prokopa Holého pro umístění cca 10 parkovacích stání. Při současném počtu cca 80 parkujících vozidel v prostoru Škroupova náměstí tak bude jeho rekonstrukcí většina současným uživatelů náměstí - automobilistů - odkázána parkovat v jiném prostoru. Proto se ORMI zabýval i vyřešením zásadní otázky související se samotnou rekonstrukcí náměstí, řečeno se slavnými literátem: "Kam s ním?" Je k dispozici studie návrhů vybudovat parkoviště na různých plochách v docházkové vzdálenosti od centra a s dostatečnou kapacitou, ale tato řešení jsou finančně velmi náročná. Studií se v loňském roce zabývala komise pro rozvoj městské památkové zóny, která doporučila pozastavit záměr rekonstruovat Škroupovo náměstí alespoň do doby stabilizace finanční situace města i samotné ČR.

V zápisu ze zasedání zastupitelů jsem si všiml, že se přesouvaly peníze z položky Jiráskovo divadlo na jiné projekty. Jsou to peníze, které zbyly, nebo se rekonstrukce divadla pozastavila. V jaké fázi je tato akce?

Finanční prostředky, které byly přesouvány v rámci rozpočtových změn z položky Jiráskovo divadlo, byly úsporou, která městu vznikla uskutečněním soutěže na výběr projektanta a výběrem nabídky s podstatně nižší nabídkovou cenou, než byl původní propočet nákladů podle Honorářového řádu ČKA. V současné době je připravena projektová dokumentace revitalizace Jiráskova divadla pro územní řízení a probíhá projednávání této dokumentace s dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky budoucího správního řízení. Příprava stavby bude pokračovat dalším stupněm v závěru letošního roku a v prvním pololetí roku příštího by již mělo proběhnout i zadávací řízení na výběr dodavatele a měly by být zahájeny rekonstrukční práce.

Na zasedání zastupitelů zazněla rovněž informace, že Liberecký kraj nepřispívá na speciální školu v České Lípě. Přestože jsem ze školství, těžko se orientuji v pojmech speciální, praktická, zvláštní škola. Všechny tyto pojmy se na stránkách kraje u různých škol vyskytují, ale jak je to s tím příspěvkem. Táhne Česká Lípa jako jediná v kraji finanční břímě školy pro postižené děti?

Město Česká Lípa jako jediné město v Libereckém kraji je zřizovatelem takového typu školy. Ostatní zřizuje KRAJ - tudíž jsou placeny prostřednictvím kraje nejen mzdové náklady, ale především hradí provozní a rekonstrukční náklady. Vzhledem k tomu, že tento typ školy má nadregionální dosah, já osobně se domnívám, že kraj by měl alespoň přispívat na provozní náklady takové školy, pokud si nechce zpět pod sebe vzít zřizovatelskou funkci. V loňském roce byly provozní výdaje výši 6 648 783,67 Kč, z toho 5 860 130,50 Kč – příspěvek města. Dále jsou městem vynakládány další nemalé prostředky na rekonstrukci budov školy, především pak na rekonstrukci pavilonů na Jižní.

V rozhovoru se Štěpánem Slaným zaznělo, že nová hala nebude v některých sportech splňovat kritéria pro pořádání zápasů nejvyšších soutěží či mezinárodních zápasů. Není to škoda? Samozřejmě, je-li to pravda.

Nová víceúčelová hala bude splňovat účel, pro který ji zastupitelé schválili - bude tedy důstojným víceúčelovým sportovním zázemím, které odpovídá nejen požadavkům národních soutěží, ale především finančním možnostem města. Skutečně - nebude možné pořádat zde mezinárodní zápasy a turnaje, ale podle studií, které byly v průběhu přípravy záměru stavby vypracovány a projednány, by výstavba haly, která by plně odpovídala požadavkům na nejvyšší mezinárodní soutěže, finančně několikanásobně převýšila limit stanovený zastupitelstvem na 75 mil. Kč.

Na závěr trochu soukromý dotaz. Budete se na podzim znovu ucházet o místo starostky České Lípy?

Ano, budu.

Nahoru