Statut Ceny města Mimoně

Verze pro tisk |

Zastupitelstvo města Mimoně dne 26.11.2009 usnesením č. Z09/246 schválilo v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Statut Ceny města Mimoně.

Článek I.
1. Cena města Mimoně je především morálním oceněním udělovaným za výrazná umělecká, vědecká a jiná díla mající vztah k městu Mimoň a za přínos k rozvoji města Mimoně ve všech oblastech života.
2. Cena města Mimoně je udělována zpravidla jednotlivcům, právnickým osobám či kolektivům ve městě Mimoň působícím, občanům, kteří se v Mimoni narodili či část svého života žili, případně i dalším občanům, kteří se výrazným způsobem zasloužili o rozvoj a popularizaci města Mimoň v České republice a zahraničí.
3. Cena města Mimoně je udělována jedenkrát ročně a může být udělena i více oceněným.
4. Cena města představuje:
grafický list, cena nazvaná „Erb města Mimoně“, zápis do kroniky města Mimoně.
5. Cenu města předává starosta, místostarosta nebo pověřený člen rady města při oficiálních slavnostech města nebo při jiné významné události nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém byl návrh na udělení ceny města schválen.
9. Udělení ceny je spojeno se slavnostním ceremoniálem.

Článek II.
1. Cenu města Mimoně uděluje zastupitelstvo města na návrh rady města. Rada města předloží zastupitelstvu města návrh na nositele ceny města pro daný rok ve formě usnesení rady města, nejpozději do 31. března roku následujícího za rokem, za který má být cena města udělena. Tento návrh rady města vychází z došlých návrhů z řad občanské veřejnosti.
2. Rada města Mimoně vyzve k podání návrhů na udělení Ceny města Mimoně prostřednictvím zpravodaje města, webových stránek města a místního Infokanálu.
3. Návrhy musí být předloženy na předepsaném formuláři, na jinak podané návrhy nebude brán zřetel. Návrhy musí být doručeny ve stanoveném termínu na podatelnu Městského úřadu v Mimoni.
4. Návrh na udělení ceny města musí obsahovat:
a) jméno a adresu navrhovaného kandidáta,
b) zdůvodnění předkládaného návrhu včetně zhodnocení přínosů v oceňovaných oblastech
c) jméno, adresu a podpis navrhovatele.
Článek III.
Tento Statut Ceny města Mimoně nabývá účinnosti dnem 1.1.2010

Výzva
Návrhy na udělení ceny doručte na Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň,  do 12.3.2010.

Nahoru