Česká Lípa znovu zavádí poplatek za odpad

Verze pro tisk |

Česká Lípa znovu zavádí poplatek za odpad

K nutnému kroku přistoupili českolipští zastupitelé. Na svém srpnovém jednání schválili obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Po 14 letech touto vyhláškou opět zavedli poplatek za odpad, vyhláška je účinná od 1. ledna 2024. O způsobu úhrady poplatku budou občané informováni dopisem, který jim bude odeslán začátkem roku 2024.

Schválení nové vyhlášky znamená, že od 1. ledna 2024 bude v České Lípě opět nutné platit poplatek za odpad. Poplatek je stanoven na částku 960 Kč za rok. Platit jej budou všichni, kteří mají v České Lípě trvalý pobyt, a to včetně cizinců, a také majitelé nemovitých věcí, tj. bytu, rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, ve které není trvale přihlášená žádná fyzická osoba. Splatnost poplatku bude do 31. května kalendářního roku.

Náklady na zajištění svozu a likvidace odpadu neustále neúměrně rostou. V roce 2010 jsme jako město za tyto služby platili 40 milionů korun, v letošním roce už bezmála šedesát milionů korun. Do budoucna víme, že náklady budou ještě vyšší, a to kvůli rostoucím cenám skládkovného, pravděpodobně vyšší sazbě DPH a také kvůli skutečnosti, že se v České Lípě nedaří dosáhnout požadovaného procenta vytříděnosti surovin. Za několik let mohou náklady na zajištění svozu a likvidace odpadu dosáhnout až částky sto milionů korun. Náklady na zajištění svozu a likvidace odpadu tak začínají být pro město neúnosné, a proto je třeba, aby se občané opět na této službě finančně podíleli,“ uvedl českolipský místostarosta Jakub Mencl a doplnil, že na poplatcích by město mělo získat ročně cca 30 milionů korun. „Jedná se o zhruba polovinu nákladů na zajištění svozu a likvidace odpadu v České Lípě za letošní rok. Pro představu, jedná se o částku o deset milionů vyšší, než kolik dává město ročně na opravy komunikací. A je to suma peněz, která rozpočtu v této oblasti značně uleví,“ doplnil českolipský místostarosta.

Účinnost vyhlášky je od 1. ledna 2024, do konce letošního roku tedy pro občany neplatí žádná poplatková povinnost. Na začátku roku 2024 pak město všem občanům odešle dopisy s unikátním variabilním symbolem, prostřednictvím kterého budou poplatek platit.

Chápeme, že je znovuzavedení poplatku za odpad pro občany nepříjemné, bohužel ale nemůžeme jinak. Budeme občany na podzim průběžně informovat o praktických záležitostech placení a potřebných dokladech, které potřebují pro ohlášení povinnosti či naopak pro ohlášení výjimky z placení. Informovat je budeme samozřejmě i o náležitostech platby. Do konce tohoto roku tedy občané nemají povinnost platit za odpady, vše až po novém roce. Naší snahou bude vše pro občany co nejvíce zjednodušit, doporučuji tedy sledovat web, Facebook města a Městské noviny, kde se dozvědí vše potřebné,“ řekla starostka České Lípy Jitka Volfová.

Od poplatku jsou osvobozeni všichni ti, kteří platí poplatek za odpad z nemovité věci v jiné obci, kde zároveň bydlí, ti, kteří jsou umístěni do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči, ti, kteří jsou umístěni do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ti, kteří jsou umístěni v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, ti, kteří jsou omezeni na osobní svobodě (s výjimkou těch, kteří vykonávají trest domácího vězení) a ti, kteří mají ve městě trvalý pobyt a jsou držitelem průkazu ZTP/P.

Poplatek za odpad se v České Lípě naposledy vybíral v roce 2009, tehdy činil poplatek 492 Kč za osobu na rok.


 

Městský úřad Česká Lípa se připojí k Daňovému milostivému létu

Již potřetí mají občané ČR možnost zbavit se výhodně starých dluhů na daních nebo sociálním pojištění, v rámci akce Daňové milostivé léto. Letos mají občané možnost zbavit se za určitých předem daných podmínek i dluhů na místních poplatcích, pokud se samosprávy do této kampaně zapojí. Patřit k nim bude i město Česká Lípa, připojení se k této kampani schválili českolipští zastupitelé na svém srpnovém jednání.

Kampaň budou moci občané využít na místní poplatky či odvody za porušení rozpočtové kázně, kterou spravuje Městský úřad Česká Lípa. Čas pro využití kampaně mají občané do 30. listopadu 2023.

Podmínky pro odpuštění dluhů fyzickým osobám jsou následující:

musí se jednat o nedoplatek fyzické osoby na místním poplatku nebo odvodu za porušení rozpočtové kázně vzniklý do 30. září 2022,

nesmí se jednat o nedoplatek vymáhaný soudním exekutorem (tyto nedoplatky byly předmětem akcí Milostivé léto I a II),

dlužník musí v období od 1. července do 30. listopadu 2023 požádat o uplatnění Daňového milostivého léta a během tohoto období současně uhradit základní částku dluhu (nebo, pokud je tato částka vyšší než 5 000 Kč, požádat o její rozložení na 12 splátek a současně uhradit první z nich),

splněním všech těchto podmínek se dlužníkovi odpustí zvýšení místního poplatku a případné exekuční náklady; v případě odvodu za porušení rozpočtové kázně by bylo odpuštěno penále z tohoto odvodu,

o odpuštění se nevydává rozhodnutí; pouze pokud žádosti nelze vyhovět, dlužník se o tom vyrozumí.

Pokud by si občané nevěděli rady, zda se jich kampaň týká a jak svůj nárok uplatnit, mohou se obrátit na Mgr. Jana Hluštíka, vedoucího oddělení místních poplatků a vymáhání, tel. 487 881 263, e-mail: hlustik@mucl.cz


 

Kampaň se v rámci dluhů, které spravuje MěÚ ČL, týká 490 dlužníků, jde o celkovou dlužnou částku ve výši 2,14 mil. Kč. Pokud by kampaň využili všichni, město by odpustilo částku ve výši celkem 1,37 mil. Kč, zaplaceno by bylo necelých 800 tis. Kč. Ze zákona potom zaniknou i tzv. bagatelní nedoplatky. V případě města Česká Lípa se jedná o dluhy u celkem 50 dlužníků v celkové částce necelých 1500 Kč. Předchozích Milostivých lét však využilo jen minimum občanů.


 


 

Město převede Charitě Česká Lípa dům v Dubické ulici


 

Již sedm let se Charita Česká Lípa snaží získat dotační prostředky na koupi a opravu domu v Dubické ulici čp. 992, který patří městu, a ve kterém tato organizace sídlí, provozuje nízkoprahové zařízení a charitní šatník. Příslib dotačních peněz z Integrovaného regionálního operačního programu PO2 Charita nyní získala. Pro získání dotace ale potřebuje mít nemovitost ve svém vlastnictví. Prodej tohoto domu vč. přilehlých pozemků této organizaci tak schválili českolipští zastupitelé na svém srpnovém jednání.


 

Kupní cena domu vč. pozemků je znaleckým posudkem stanovena na 7,75 mil. Kč. Na základě kupní smlouvy město majetek na Charitu převede, tj. zapíše do katastru nemovitostí. Jakmile bude mít Charita dotační peníze k dispozici, kupní cenu uhradí městu.


 

Stejný postup jsme uplatnili i při prodeji sousedního Azylového domu Jonáš, který od nás charita taky koupila a opravila. Věřím, že i nyní vše dopadne dobře a Charitě se podaří objekt opravit. Přeji jim, ať vše postupuje bez komplikací,“ uvedl místostarosta České Lípy Martin Brož.


 

Zastupitelé schvalovali také výkupy či bezúplatné nabytí pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pokračují tak v pilotním projektu, v rámci kterého město postupně získává od úřadu strategické pozemky, díky kterým především sjednocuje vlastnictví ploch v určitých lokalitách města. Do majetku jich včetně těch, které zastupitelé odsouhlasili na srpnovém jednání, získalo už dvanáct, polovinu z toho bezúplatně, za ostatní pozemky město zaplatilo celkem 3,4 mil. Kč.


 


 


 

Česká Lípa má na opravy komunikací připraveno více než 20 milionů korun

Celkem 21,5 mil. Kč město Česká Lípa v letošním roce investuje do oprav vozovek a chodníků v České Lípě. Jedná se o částku o 1,5 mil. Kč vyšší než v loňském roce. Objem prostředků, které město chce investovat do oprav komunikací, se tak zvýšil již druhý rok v řadě. Největší letošní plánovanou investicí je také oprava chodníků ve Vrchlického ulici na Kopečku, náklady jsou odhadnuté na tři miliony korun. Město navíc uzavřelo novou rámcovou smlouvu na opravy komunikací na další dva roky.


 

Na opravy chodníků a komunikací jsou občané citliví. Je pochopitelné, že každý chce u svého domu, bytu či zahrádky mít spravený chodník, po kterém se chodí bezpečně, a vozovku bez výtluků. Snažíme se systematicky chodníky a komunikace ve městě opravovat a když to jen trošku jde, vyhovět i přání občanů. Není však v našich personálních ani finančních možnostech opravit vše najednou. Proto žádám občany o pochopení, ačkoli za jejich podněty jsme rádi,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.


 

Při velkoplošných opravách město postupuje podle plánu oprav. V letošním roce seznam čítá na 18 položek. Mimo tento seznam jsou opravovány výtluky, které vznikají během celého roku. Novou rámcovou smlouvu na opravy komunikací uzavřelo město s firmami CESTAV CL + STREET, zastoupené vedoucím společníkem CESTAV CL, s.r.o. na další dva roky. Smlouva je uzavřena za nabídkovou cenou 50,6 mil. Kč vč. DPH, což je cena o cca 20 mil. nižší, než byla cena předpokládaná při vyhlášení veřejné zakázky.


 

Rádi bychom všechny opravy zanesené v plánu letos realizovali. Může se však stát něco nepředvídatelného, kvůli čemu nebude možné realizovat opravy všechny. I v tomto případě bych proto chtěl požádat občany o shovívavost. Při sestavování plánu oprav navazujeme na opravy provedené v roce 2022. Přihlížíme k celkovému poškození a míře opotřebení chodníků a vozovek a k jejich dopravnímu zatížení. Provádíme také samozřejmě vlastní šetření a přihlížíme i k podnětům občanů,“ uzavřel českolipský místostarosta Jakub Mencl, do jehož gesce opravy komunikací spadají.


 

Plán oprav:

 • Vrchlického ulice (část od ulice Pod Hůrkou do výjezdu na I/9) – oprava obou chodníků vč. výměny obrubníku

 • Antonína Sovy (u bytových domů čp. 1726 – 1723) – kompletní oprava sdružené komunikace od parkoviště až na konec chodníku HOTOVO

 • Antonína Sovy (u bytových domů 1718 – 1721) – kompletní oprava sdružené komunikace od parkoviště až na konec chodníku HOTOVO

 • R. Hrušínského, P. Wonky, Štursova, Hornická - oprava chodníků a výsprava bodových poškození konstrukce vozovky

 • Bulharská – oprava části chodníku před železářstvím Karel + oprava křižovatky do ulice Československé armády

 • Šluknovská (kolem ZŠ od křižovatky s Pražskou ulicí k autobusové zastávce) – oprava chodníku DOKONČUJE SE

 • Jihlavská a Hradecká – oprava schodů a propojovacího chodníku mezi ulicemi

 • Brněnská – oprava schodiště mezi hlavní vozovkou a obslužným parkovištěm

 • Ústecká (u bytových domů čp. 2914 – 2918) – pokládka nového povrchu a doplnění bezpečnostních prvků V REALIZACI

 • Topolová – oprava retardéru

 • U Ploučnice – oprava chodníku od přechodu pro chodce u světelné křižovatky k čelu opraveného chodníku do Moskevské ulice

 • Okružní (u bytových domů čp. 2166 – 2173) – oprava koruny opěrné stěny + výměna betonového schodiště mezi vozovkou v Okružní ul. a chodníkem

 • Dlouhá – částečná obnova povrchu vozovky HOTOVO

 • Dlouhá (u bytového domu čp. 2449 – 2450) – úplná obnova přístupových chodníků a schodiště, která jsou napojená na průběžný chodník

 • Mariánská – oprava chodníku vpravo ve směru do centra od bytovek (proti KUR Sport) do křižovatky se Sadovou ulicí


 


 

V České Lípě 31. srpna 2023

Mgr. Kristýna Kňákal Brožová
tisková mluvčí
e-mail:
knakalbrozova@mucl.cz
tel. +420 731 435 037

 

Nahoru