Česká Lípa zřizuje registr osob pro hodnocení veřejných zakázek

Verze pro tisk |

Rada města Česká Lípa na svém posledním zasedání schválila zřízení registru osob - zástupců občanů - v hodnotících komisích na veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.

Rada města dále uložila Ing. Janu Hladonikovi, tajemníkovi MěÚ, a vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic paní Jolaně Nebřenské předložit radě města návrh vyhlášení výběrového řízení na zařazení do Registru zástupců občanů v hodnotících komisích na veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. a podmínky pro výkon člena komise.

Usnesením Rady města Česká Lípa č. 581/08 z roku 2008 byl schválen Metodický pokyn k zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tento pokyn reagoval na změnu právní úpravy zadávání veřejných zakázek v souvislosti s přijetím zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V zájmu zvýšení veřejné kontroly zadávání veřejných zakázek městem Česká Lípa byla nyní navržena účast občanů města Česká Lípa v hodnotících komisích.

Bude tak založen Registr zástupců občanů v hodnotících komisích na veřejné zakázky ve smyslu zákona č.137/2006 Sb., který bude tvořen občany města Česká Lípa, kteří ve výběrovém řízení zareagují na výzvu města Česká Lípa, podají přihlášku do tohoto registru, splní požadované podmínky a uspějí ve výběrovém řízení. Z tohoto registru pak bude před jmenováním každé komise vylosován jako zástupce občanů vždy jeden člen komise a jeho náhradníci. Takto vylosovaný zástupce občanů bude členem hodnotící komise se všemi právy i povinnostmi. „Hledali jsme mechanizmus, jak by bylo možné zapojit veřejnost do procesu hodnocení veřejných zakázek, abychom výběr dodavatelů udělali ještě více transparentní,“ zdůvodnila zavedení registru starostka Hana Moudrá, která předpokládá, že jedním z předpokladů pro to, aby byli zájemci do registru uvedeni bude například nejenom trvalý pobyt v ČL, ale například i čistý rejstřík trestů.

Nahoru