Infrastruktura lokality RD U Kola

Verze pro tisk |

Rada města Česká Lípa odsouhlasila přidělení veřejné zakázky na stavební práce „Infrastruktura lokality RD U Kola“ zadávané v otevřeném podlimitním řízení. Rada města zároveň odsouhlasila uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.

Odbor rozvoje, majetku a investic připravil opakované zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Infrastruktura lokality RD U Kola“. Zakázka byla zadána formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Oznámení o zakázce bylo zveřejněno v informačním systému veřejných zakázek dne 20. 1. 2010. Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel nabídky 20 uchazečů. Hodnotící komise posoudila nabídky uchazečů z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů a z hlediska splnění podmínek zadavatele stanovených v zadávací dokumentaci. Hodnotící komise vyhodnotila jednotlivé nabídky a stanovila pořadí uchazečů podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek dle stanovených kriterií hodnocení. Nejvýhodnější nabídku předložila firma Strabag, a.s., Praha. Výše nabídkové ceny bez DPH byla stanovena na necelých 25 mil. Kč,  délka realizace zakázky je pak 26 týdnů.

V rámci plnění předmětu zakázky bude realizována infrastruktura lokality pro 41 rodinných domů v lokalitě U Kola. Jedná se o vybudování inženýrských sítí (vodovod, plynovod, dešťová a splašková kanalizace, vedení el. energie, veřejné osvětlení, komunikace, chodníky a napojení na okolní infrastrukturu). Realizace zakázky je rozdělena do dvou etap. První etapa, která bude zahájena neprodleně po podpisu smlouvy o dílo, zahrnuje vybudování veškerých sítí a bude zakončena provizorními povrchy komunikací. Realizace I. etapy bude probíhat od dubna do září 2010. V druhé etapě, jejíž realizaci předpokládáme v roce 2012, budou provizorní povrchy nahrazeny povrchy finálními. Nakonec budou provedeny rovněž sadové úpravy. 

Nahoru